wybierz dział

Zmiana w zakresie przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody – art. 442(1) Kodeksu cywilnego

2017-06-28

Z dniem 27.06.2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń w zakresie odpowiedzialności deliktowej, która została wprowadzona ustawą z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132).

Zmiana dotyczy art. 4421 § 1 Kodeksu cywilnego i w obecnym kształcie ma następujące brzmienie:

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.”

W porównaniu z dotychczasową regulacją, nastąpiła istotna zmiana. Mianowicie, do tej pory, aby dochodzi roszczeń wobec sprawcy (i nie spotkać się z zarzutem przedawnienia), wystarczyło wykazać, że z roszczeniem wystąpiono w ciągu 3 lat liczonych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Wprowadzona zmiana spowodowała, że nie tylko jest ważna data dowiedzenia się, ale równie istotna staje się możliwość dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie  oraz o osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie: „albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć”.

Zwrócić uwagę należy także na zakres obowiązywania tej nowej regulacji. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepis art. 4421 § 1 ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że jeżeli trzyletni termin przedawnienia rozpocząłby bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten rozpoczyna bieg w dniu jej wejścia w życie.

W praktyce może to oznaczać, że przedmiotem dowodzenia w sprawach o roszczenia z odpowiedzialności deliktowej stanie się wykazywanie, czy poszkodowany we właściwym czasie wystąpił ze swoim roszczeniem.

Autor: Dorota Słowińska - Radca prawny Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy